« Tweets Nov 2011 | Main | Tweets Dec 2011 »

12 December 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jānis Mārtiņš Skuja

Vismaz kāds kaut ko reāli dara lai atgūtu naudu Latvijai. Vienkāršāk protams - nolikvidē, apcietini un tad sūksties ka budžetam atkal trieciens. Paldies par mēģinājumu un rīcību!

Kaspars

Fakts, ka Aleksandrs Antonovs ir ieradies Latvijā, lai sniegtu paskaidrojumus un liecības tiesībsargiem, dod lielākas cerības noguldītājiem un vairāk informācijas regulātoram un tiesībsargiem Krājbankas kraha seku apzināšanai.
===
Itkā jā. Tomēr, arī pēc Parex pārņemšanas sākotnējā informācija bija par to, kā bijušie īpašnieki sadarbojas. Ko viņi tur īsti darīja, es nezinu.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)