« Tweets Aug 2011 | Main | Laika grafiks: Latvijas tautas cīņa pret oligarhu varu »

16 September 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

yndi halda

"Tajā pašā laikā - ja šī korelācija ir spēkā visā vērtību apgabalā, līdzīgu rezultātu - 45 vietas Saeimā - varēja iegūt arī nedibinot ZRP, bet Zatleram ar domubiedriem iestājoties Vienotībā, demonstrējot patiesu vienotību cīņā pret oligarhiem."

Ne gluži. Jums jāapskata korelācija starp gadījuma lielumu (X_zrp + X_v) jeb deputātu skaits ZRP un V kopā 11. Saeimā, ja partijas startē atsevišķi un gadījuma lielumu X_zrp_v jeb deputātu skaitu, ja partijas startē kopā.

Ja Corr(X_zrp, X_v) = -1, no tā neseko, ka Corr(X_zrp + X_v, X_zrp_v) = -1!

yndi halda

*Ja Corr(X_zrp, X_v) = -1, no tā neseko, ka Corr(X_zrp + X_v, X_zrp_v) = 1!

kb

Gati, man V patīk SCP spārns, sakarīgi (bet neviendabīgi) liekas JL un nepatīk PS, jo to 'nacionālisms' man nešķiet 21.gs. izpratne par valsti.
Ja godīgi, tad esot 3 partiju apvienībai, man būtu bijusi lielāka sajūta, ka 'es balsoju par SCP' - tas nav racionāli, bet būtu vieglāk emocionāli nodalīt 'nacionālistu partiju'.
Man patīk ZRP programma, bet es nezinu viņu cilvēkus. Bet tieši tas pats bija ar JL 2002. Vislabāk man patiktu partija, kurā būtu pāris ZRP cilvēki ar viņu programmu, SCP un kaut kas no JL. Savā emigrantu mājsaimniecībā pieņēmām Zālamana lēmumu - sasvītrojām sarakstus abi kopā - vienu par V, otru par ZRP. Tieši kā tu raksti: korelācija -1 :)

BTW šodien Atlantas Zin&Teh&Inovāciju konferencē bija burvīga prezentācija, kurā bija ņemti EU27 & US48, kaudze ar sociālajiem & inovāciju indikatoriem 2000 & 2007, tas safaktorēts pa 4 rādītājiem un noregresēts uz 'tehnoloģiskās inovācijspējas pieaugumu' - izaugsmi veicina sociālā kohēzija + kvalitatīva (& visaptveroša) izglītība (rise bottoms). Svarīgāks, nekā R&D izdevumi. Nosūtīšu.

Gatis Kokins

Ģirt, a.k.a. Yndi Halda!

Piekrītu, ka vajadzētu pārbaudīt, vai Corr(X_zrp + X_v, X_zrp_v)=1, bet man nav datu par X_zrp_v! Tāpēc es nedaudz spekulatīvi (jo ir tikai trīs punkti šaurā vērtību apgabalā) pieņemu, ka X_zrp + X_v = 45
Šodienas exit polls rāda, ka tas nav pārāk rupjš tuvinājums.

Gatis Kokins

Kaspar, a.k.a. kb!

Paldies par atbalstu SCP idejām, bet tādas partijas teju vairs nav: ir politiska loģika veidot lielās partijas. Taču mūsu idejas dzīvo Vienotībā. Nesen jau tvītoju, ka pat jaunlaicēns Jānis Reirs iestājas par progresīvo nodokli! Paldies, ka 1/2 tavas mājsaimniecības nobalsoja par Vienotību!

Ar PS konservatīvo spārnu mums ir vēsturiski grūti saprasties, taču arī šeit notiek pozitīva kustība - ĢVK vismaz atbalsta sociālliberālu ekonomisko politiku, bet kaismīgākie nacionālisti jau ir pārmigrējuši uz Nacionālo Apvienību. Kad pēc šīm vēlēšanām Zemnieku Savienība beidzot atteiksies no sadarbības ar oligarhu Lembergu, uz šīs partijas bāzes veidosies normāls konservatīvs spēks, kuram tad arī varēs pievienoties Vienotības konservatīvie.

Ļoti gaidīšu materiālu no Atlantas konferences!

KrisjanisF

Skats no malas:

Corr(X_zrp + X_v, X_zrp_v) ≠ 1

Jāņem vērā piesaistīto jauno resursu un biedru apjoms.

Gatis Kokins

Krišjāni,

Tas ir kļūdains viedoklis, ka jaunus resursus un biedrus nevarētu piesaistīt Vienotības rindās, jo Vienotība no sirds aicināja pie sevis Zatleru un tos, kas atsaucās Zatlera vilkmei. Viņi varēja nākt atsevišķā grupā kā Ēlerte un Lietussargi.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)