« Laika grafiks: Latvijas tautas cīņa pret oligarhu varu | Main | Tweets Sep 2011 »

18 September 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Haris

ekstrēmu uzskatu vēlētāji slēpj savu viedokli aptaujā
=====================================
Tipisks SCP dalībnieka vērtējums.

Tas ir, gāzes krāšņu entuziasti un varas partiju jaunatnes nodaļu apšāvēji nodevīgi slēpj savus uzskatus?:)

GatisSmagars

Redz, par radikāļiem un ārpus meinstrīma esošiem jokaiņiem NA dēvē praktiski tikai socliberāļi, kas paši mūsu sabiedrībā skaita ziņā ir ļoti līdzīga minoritāte.

Es pat teiktu, ka nackonservatīvo acīs jūs esat analoģiski margināļi.

Turklāt pirms gada veiktās aptaujas attiecībā uz etnisko latviešu nostāju pret SC iespējamu aicināšanu koalīcijā (atbalsts <15%) patiesībā lielāku spēku dod tieši nackonservatīvo pozīcijai.

Jebkurā gadījumā, gaužām subjektīvi secinājumi.

Gatis Kokins

Hari, Gati Smagar,

paldies par viedokļiem! Respect.

Janisfreimanis

"Profesionāli veidoti partiju reitingi" ir lielisks čīt-šīts konformistiskajiem nezilāmušajiem, ko, lieki teikt, šo top 5 partiju cilvēki izmanto savā labā.
jebkurā gadījumā analīze interesanta, lakoniska un konstruktīva. tomēr nepamet sajūta par bailēm no SC. (starp citu, ne tikai te.)

Ilbe

Varbūt vienkārši Latvijas faktu un LETAs ņemtā izlase neatbilst ģenerālkopai? Kā tad tie tiek atlasīti? No cilvēkiem ar mobilajiem tālruņiem, no cilvēkiem ar parastajiem mājas tālruņiem, cilvēki uz ielas? Kā tad tās aptaujas ir tik biežas, bet man nekad nav nācies tādās piedalīties. Tieši tā arī rodas šī neprecizitāte - dati ir izzīsti no pirksta.
Es balsoju par NA un no tā nekaunos, un nezinu nevienu, kurš tāpēc kaunas. Drīzāk jākaunas par to, ka balso par ZRP, V, ZZS vai SC.
Ļoti tendenciozs secinājums. Lūdzu, man pierādījumus, kur NA ir parādījusi savu ekstrēmismu / radikālismu?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)