« Rīkojuma Nr.2 un ZRP radītās pirmsvēlēšanu situācijas matemātiska analīze | Main | Matemātiskās analīzes analīze »

18 September 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Onjonss

vai nu tā būs, ka aiz CS, V un VL nav neviena "oligarha", lai ko tas arī nenozīmētu..

Gatis Kokins

Kaspar,

domāju, ka visas pieminētās partijas atbalsta turīgi biznesmeņi. Taču diezgan droši varu apgalvot, ka nevienam nav noteicošas ietekmes šajās partijās.

Savukārt, cik esmu strādājis komisijās ar ZZS pārstāvjiem - Lemberga ietekme bija acīmredzama. Lai cik kvalificēti savās nozarēs nebija Jurševska vai Vējonis, sapulces beigās viņi vienalga zvanīja uz Puzi, jo bez "akcionāra" atļaujas viņi nebija pilnvaroti pieņemt teju nevienu lēmumu...

Un tā ir milzīga atšķirība.

Onjons

uzstādījumam par izšķirošo ietekmi, protams, piekrītu. Tomēr domāju, ka derētu vienoties par terminoloģiju, kas ir oligarhi un vai tiešām LV tā nav problēma, ja atmetam trīs populārākos grēkāžus..

antro

Kurš būs nākamais? Kargins vai kāds cits?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)