« Tweets Dec 2010 | Main | Tweets Jan 2011 »

08 January 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ingvilda

Njā, Dzenītis un matemātiskās fizikas metodes bija "nāvējoša kombinācija" ar tālejošām sekām... :)

eagle7 (atvainojos, pagaidām anonīmi)

Mūsu dzīve ir par un ap mūsu attiecībām ar dažādām sistēmām. Šajā gadījumā - matemātikas novirziena. Vai diferenciālvienādojumus un fraktāļus pārvaldošs matemātiķis pārzin krāsu teoriju, dizaina likumus vai ētiku? Vai indiāņi, kas dzīvoja savās sistēmās, dzīvoja sliktāk par Magelāniem un vai viņu pajūgi bija sliktāki par iekšdedzes dzinēju ar perfektu Karno ciklu? Piekrītu secinājumam, ka, pirms grūst cilvēkus sistēmas likumu apguvē un praktizēšanā, vispirms jāatrod, kādas sistēmas vispār ir nepieciešamas... Bet, varbūt, tam arī jābūt izglītības stūrakmenim - ražot nevis robotus, kas rīkojas pēc iemācītas programmas, bet cilvēciskas būtnes, kas novērtē apstākļus un pielāgojas tiem?

Oslejs

papidinot: matemātikas (vairāk gan statistikas) grūtpielietojamība ekonomikā
http://www.zerohedge.com/article/guest-post-reasonable-ineffectiveness-mathematics-trading

Starp citu, Benuā Mandelbrots saredzēja, ka akciju cenas apraksta fraktāļu matemātika:

http://www.amazon.com/Fractals-Scaling-Finance-Benoit-Mandelbrot/dp/0387983635

un vispār, tik daudzi sabiedriski procesi ir aprakstāmi ar pakāpes vienādojumu, ka fraktāļu matemātikai jābūt arī pieminētai vidusskolā, man liekas.

Dzintarsh

Matemātikas uzdevums ir veicināt domāšanu. Jo sarežģītākas lietas cilvēks mēģina atrisināt, jo vairāk attīstās tā prāts. Un man kā humanitāras profesijas pārstāvim ir vienalga, vai tie ir fraktāļi vai integrāļi - galvenais ir trenēt domāšanu, un tieši prāta asums ir tas, ko pēc tam var izmantot pilnīgi nesaistītās lietās.
Ikdienā man matemātikas zināšanas nepieciešamas varbūt vienīgi 6.vai 7.klases līmenī...

Neticis

Mums bija teiciens, "Ja nolikts Dzenītis, tad var precēties", jo, ja apprecējās pirms tam, tad fiziķus vairs nepabeidza.
Bet vispār piekrītu tam, ka mūsdienās vairāk jāmāca statistika un programmēšana. Statistika ir vairāk noderīga sadzīvē, bet tieši programmējot tiek izvirzīta problēmas nostādne.
P.S. Kāpēc vienādojumi jāsauc par calculus?

Mārtiņš Kālis

Piekrītu, ka matemātikas izglītībā ir jābūt nopietnām pārmaiņām, jo diemžēl biežs matemātikas stundu rezultāts ir nevis izpratne par matemātiku, bet gan nepatika pret mācīšanos un zems pašnovērtējums. Pats kā skolotājs gan vēlarvien meklēju veidus, ka veicināt izpratni un novērst nepatiku. Šajā sakarā arī ne gluži atbildes raksts, bet saistīts gan - http://bit.ly/gauMeS .

Miss Zane

Jā, brīžiem ir žēl skatīties, kā dažādu Latvijas augstskolu ne-matemātikas programu studenti pavada savu lekciju laiku, piemēram, zīmējot biežuma tabulas 50 lielumiem ar roku.
Lai arī calculus spējas attīsta domāšanu, to daudz ātrāk un precīzāk ir iespējams paveikt ar mūsdienu tehnoloģijām, bet laiku matemātikas stundās/lekcijās varētu pavadīt domājot par ko patiesi interesantu.

Zinu, ka starptautiskā bakalaurāta programmā (International Baccalaureate) skolēni izmanto kalkulātorus "calculus" darbību veikšanai (tai skaitā vienādojumu risināšanai, grafiku zīmēšanai, matricu reizināšanai). Līdz ar to stundās paliek vairāk laika runāt par statistiku, dažāda veida optimizāciju atvasinot un integrējot, un citām interesantām lietām.

Nepretendēju uz viedokli, ka tas būtu jādara arī Latvijas skolās, bet tas katrā ziņā ir interesants salīdzinājums.

Gatis Kokins

Atbildot Neticim: latviskāk, nenoliedzami, būtu jāsaka nevis calculus, bet rēķini. Rēķini, jo vienādojumus jau mēs rakstam, lai iegūtu rezultātu: skaitli vai funkciju. Savukārt mans stāsts ir nedaudz par to, ka mūsdienās matemātika ir kas nedaudz vairāk par spēju "izrēķināt".

arīGatis

Lielisks raksts!
savam puikam uz jautājumu, kam man matemātika, ja ir kalkulātors, atbildu, tad kad pats spēsi izgatavot kalkulatoru reizrēķinu varēsi nemācīties!

ErixEg

Katrs aunapiere Mandelbrots aiz sociālajiem tīkliem ieraudzīs fraktāļu teoriju (vai pat harmoniskas rindas, kas ir vēl dramatiskāk (dažiem)), un katrs aunapiere Vācietis aiz dimanta kristāliskā režģa ieraudzīs dzeju.

Izglītības sistēmas uzdevums ir atvērt cilvēkam acis, dot viņam spēju to ieraudzīt tās daudzpusībā, un palīdzēt samierināties ar sava saprāta spēju vienpusību... ;-)

Dziļā pateicībā visiem Rīgas 1. ģimnāzijas mācībspēkiem, esp. 1975-1987 mācību gadu!

AldisD

Interesants raksts par matemātiku un izglītību. Mana pieredze saka, ka Latvijā augstākā izglītība ir pārāk viegli pieejama.

Reinis

"Vai ir iespējams matemātiku skolās padarīt noderīgāku pārējiem skolēniem, kuri būs ārsti, pārdevēji, žurnālisti, videografiķi?"

Manuprāt vidusskolās (cik nu kura tam vispār pieskaras, jo atcerēsimies, ka 1.ģimnāzija matemātikas ziņā nav gluži Latvijas vidusmēra skola) calculus tematikai būtu godbijīgi jāatkāpjas tāda priekšmeta priekšā kā "diskrētā matemātika". Un pat vēl vairāk - nezin kāpēc šāds fundamentāls kurss datoru laikmetā universitātēs tiek mācīts tikai datorikas/matemātikas/fizikas fakultātēs.

Diskrētā matemātika runā par kopām, grafiem, attēlojumiem, atbilstībām, utt. Citiem vārdiem sakot, tā ieliek domāšanas veidu lai cilvēks spētu modelēt jelkādu prbolemātiku un pārnest to veiksmīgi uz datora vidi. Un vienkāršākās šīs domāšanas veida nostādnes būs saprotamas un derīgas arī ārstam un videografiķim.

Vēl jo veirāk diskrētās matemātikas problemātika nekncentrējās uz pēc iespējas sarežģītāku viendādojumu veidošanu un to risināšanu. Tieši pretētji tā koncentrējas uz vienkāršu lietu precīzu modelēšanu un attēlošanu abstraktcijās.

Un tieši tas ir ir datoru laikmetā vajadzīgs gandrīz katram - precīzi nomodelēt situāciju un problēmas risinājumu uzkraut dzelzim...

Pašam man bija tas gods apgūt šo tematiku pirmajā bakalaura gadā pie Viļņa Devtlova:
http://www.ltn.lv/~podnieks/Detlovs/index.htm

Un droši varu teikt, ka tas ir pats vērtīgākais, ko esmu Universitātes laikā apguvis.

Ja gadījumā kādu precīzāk interesē, par ko runā šis kurss:
http://www.ltn.lv/~smotrovs/detlovs_dm1.djvu
http://www.ltn.lv/~smotrovs/detlovs_dm2.djvu

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)