« Tweets Sep 2010 | Main | Par izglītības, zinātnes un sporta politiku »

15 October 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Janis Berzins

Hi Gatis! Nice piece. I would only add, for the sake of economic theory that "(...) Latvian industries can be competitive only in business branches with extremely high value added and MONOPOLIES (...).

Janis

Gatis Kokins

(...) and the latest we sincerely would like to avoid (...)

Thanks, Jānis!

Mārtiņš Štāls

Dažs labs politiķis šo situāciju aprakstīja daudz īsāk - nekas īpašs. Var jau būt, ka ņemot vērā sabiedrības garīgo stāvokli tieši šāds attīstības scenārijs bija likumsakarība.

Kas attiecas uz FTTH, ļoti jauki, ka daudziem pieejams ātrs internets, tikai tā augstā pievienotā vērtība rodas ārzemēs - kabeļi, iekārtas, standarti un instrumenti galvenokārt tiek importēti.

Tādēļ Latvijas ekonomikas augstas pievienotās vērtības stūrakmens varētu būt programmatūra vai uz to bāzēti risinājumi - skaidrs, ka es tā domāju, jo esmu programmētājs nevis, piemēram, ķīmiķis. Bet jebkurā gadījumā mani fascinē produktu radīšana praktiski bez materiāliem un nogāde līdz klientam bez piegādes izmaksām.
Tā kā esam pietuvināti Eiropas kultūrai un likumdošanai, tad arī tieši šajā tirgū ir mūsu lielākie konkurenti, bet mēs šeit [ne no darba ņēmēja viedokļa] vinnējam ar realitīvi zemajām algām.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)