« Pirmā aktīvākas monetārās politikas bezdelīga no Latvijas Bankas? | Main | Tweets Jul 2010 »

12 July 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

twitter.com/petrovichs

5%? - 0,0005%!

danoss

Gati! par partnerību runāt ir pāragri.Pēc stila tā ir opozīcijā pret visiem vecajiem vēžiem un ne tikai. Vienotībai ar centru nav nekā kopēja jo šis apzīmējums pats par sevi ir absurds. No tevis šādu populismu nebiju gaidījis, bet saprotu ka pie šādiem taviem kolēģiem, kā Ošleja ne tikai tādas frāzes var sagaidīt.
Ar vienu pirkstiņu tavs kolēģis Jānis Danoss

Gatis Kokins

Petrovič, piekrītu! Politika nozīmē ne vien jaunas idejas un sparīgas apņemšanās, bet arī smagu darbu, lai savas idejas attīstītu, atrast un pārliecinātu savus vēlētājus. Tas jāatceras ne vien Pēdējai Partijai, bet arī SCP un Vienotībai. Tas nav viegli, ja to nedara - 0.0005% ir reāli. Jo tie savtīgie strādā kā velli.

Gatis Kokins

Danosa kungs! Jūsu neticība jauniem cilvēkiem un jaunām idejām ir respektējama, bet vienā lietā es Jums piekrītu: no manis un Ošleja vēl ne tādas frāzes vien var sagaidīt:)

danos

Paldies Gati par komentaru, kuru tikai nejau;si uzgāju, jo maz maisos pa socialiem tikliem. Kā tu varbūt manīji centos ar saviem padomiem līdzēt veidot patiesi demokratisku organizāciju. Tiku no visiem "bossiem" netikai ignorēts, bet atšūts ar jebkuras pieklājības normai neatbilstošu attieksmi, nemaz nerunājot par to, ka nesaņēmu uz maniem daudzajiem iesniegumiem NEVIENU !! atbildi.
Tu gan tajā laikā biji attālinājies no Špices.
Par neticību jaunām idejām tu smagi kļūdies, jo visu mūžu ar zinamām sekmēm esmu attīstījis jauno, gan znātnē,gan sabiedrībā, gan politikā.
Bet vēlreiz paldies par rezonanci, kaut arī pārprastu.
Jānis (Johann)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)