« Elegants veids cīņai pret aplokšņu algām un Neo | Main | Tweets Mar 2010 »

11 March 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Pēteris

Žēl Gati, bet šis viss man izskatās kā "bazar ņe pro čto...". Tiešām žēl, ka arī šis "jaunais politiskais spēks" tāda tukša vāvuļošana vien ir.

Gatis Kokins

Pēteri - nāc, iesaisties! Padari šo politisko spēku par jēdzieniski piepildītu rīcības partiju! Mums pietrūkst "jauno un dusmīgo" - biedru, kas ir ar izpratni par ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem, kas ir gatavi veltīt savu laiku sabiedrībai. Raksti gatis@kokins.com vai birojs@parmainas.lv !

Pēteris

Nē, paldies. Ko tur darīt kopā ar "tiem pašiem vēžiem"? Pie tam, nav jau sen vairs "fukša" vecums...
Toties vairāk par šo es "ierēcu" par "likumīgo zagļu saietu" Lido dzirnavās. :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)