« Lafērs un divas AiŠas | Main | Elegants veids cīņai pret aplokšņu algām un Neo »

05 March 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Reinis

Super. Es ieteiktu autoram pārpublicēt šo rakstu arī citos medijos, kur to izlasīs plašāks cilvēku skaits. Nu, varbūt noīsinot, bet noteikti atstājot to sarakstiņu ar personām, kam ir izdevīgi lielāki nodokļi.

Gatis Kokins

Paldies, Reini, par komentāru! Par pārpublicēšanu - es ceru, ka žurnālisti "nopirks" šīs idejas un iekļaus savos rakstos:) Domāju, ka katram jādara savs darbs!

Andris

Jēziņ, šito etatisma propagandas sviestu man pat slinkums izlasīt līdz galam. Kādam gan id... ērm ne visai saprātīgam indivīdam jābūt, lai domātu, ka liels nodokļu slogs nāk par labu tautai kopumā un tautsaimniecības attīstībai ilgtermiņā. Birokrāti nav spējīgi plānot korektu līdzekļu izlietojumu, jo nenes nakādu atbildību ar savu īpašumu. Autors atkārto banalitātes norakstītas no Samuelsona un kreiso ekonomikas šamaņu grāmatelēm, ka lielais brālis t.i. birokrāti un politiķi labāk zina par indivīdiem kas tiem der un kas neder. Nepietiek ar 37% lielu nodokļu slogu, vajag vēl, tas nekas ka nodokļu dēļ tiek iznīcināta ražošana. Simon Kuznets jau pierādīja, ka liberalizācja nenoved pie lielākas noslāņošanās ilgtermiņā, bet tikai īstermiņa nevienlīdzības pieauguma, bet autoram jau gribas atkārtot pseido-zinātniskus šausmu stāstu par liberālu medicīnu, izglītību un tamlīdzīgus murgus. Tā vietā lai atzītu faktu, ka welfere-state modelis nav ilgtspējīgs, šitiem pseidoekonomistiem vien gribas papūst miglu lasītājiem acīs.

Andris

Nupat pamanīju,ka autors saistīts ar Sabiedrība Citai Politikai. Nu viss ir skaidrs. Lai veicas lētticīgo vēlētāju balsu makšķerēšanā.

Gatis Kokins

Andri, žēl par tavu nemotivēto naidu.

Saprotams, ka ir vismaz divi veidi, kā nonākt līdz labklājībai. Viens - visu atbildību uzlikt indivīdam, otrs - veidot labklājības valsti. Pasaulē ir veicies gan pirmajam, gan otrajam modelim. Pie tam - līdzsvars tiek iegūts caur vēlēšanām.

Nav noslēpums, ka mani ekonomiskie un politiskie uzskati ir sociālliberāli. Ja tu esi neoliberāls - visu cieņu! Tas gan automātiski nenozīmē, ka saltwater skola ir šamaniska, pseidoekonomiska vai fokusēta uz lētticīgiem vēlētājiem:)

Un sociālliberāļi nu nekādā gadījumā nav etatisti, jo neiestājas par valsts kapitālismu un ekonomikas plānošanu..

Vairāk par sociālliberāļiem var lasīt šeit: http://socialliberal.net/

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)