« Investīcijas aviotransportā vs autotransportā | Main | Dibenologu tests »

01 December 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Raivis

parsteigums par to, ka Lattelekom asociejas ar balss parraidi ? man gan skiet, ka ari latviesu auditorija 70% tas ta ir ...

gints

live meeting.. :D welcome to cost saving :) citi uznjemumi jau vairak nekaa gadu tadu lieto.. prieks, ka LTC ir sadzirdejis sauli.. zeel, ka no swe nevis no vietejiem :P

Gatis Kokins

Gint, nē - šo tehnoloģiju Lattelecom lieto sen. Tikai es - jauniņais šajā kompānijā:)

Atziņa, savukārt, attiecas uz citiem transnacionāliem uzņēmumiem:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)