« Tweets Nov 2009 | Main | Ar krievvalodīgajiem un zviedrvalodīgajiem par Lattelecom »

30 November 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Pēteris

Kā redzams, dažiem ļoti interesēja investīcijas vienā konkrētā punktā - lidostā... "čtobi narod potjanulsja" un zeme ap to kļūtu daudzreiz dārgāka...
Varu iedomāties, kāda ņemšanās būtu vēl, ja Aivars nodzīvotu ministra krēslā ilgāk un iesāktu būvēt dzelzceļa līniju uz lidostu.
Naudu "izspridzinātu", atdeves nekādas, bet zemes gabali notirgoti ar mega-uzviju.
Tagad toties visā Rīgā var "pasaimniekot" :).

Juris

Kāds sakars ir autopārvadātāju apjoma kritumam ar savējiem un svešajiem? Tāds melbalts skatījums!

Gatis Kokins

Juri, neesmu melnbalta pasaules uzskata piekritējs, taču viennozīmīgi lielākā daļa autobusu satiksmes pasažieru un mazākā daļa aviopasažieru ir LV iedzīvotāji. Un bilance ir -20m/q pret +0.4m/q

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)