« Lattelecom spožums un posts | Main | Tweets Nov 2009 »

29 November 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Dace

Izlasījusi šo Drauga vēstuli, redzu, ka ar zemtekstiem šajā laikā tiešām labāk neaizrauties.;))
Nesen pati uzrakstīju vēstuli, kas formas ziņā ļoti tuva. Izrādījās, visi domāja, ka uzbrūku cilvēkam, ko gluži par draugu neuzdrīkstos saukt, bet kuru gribēju aizstāvēt. 21. gs. semiotika ir cita ;))

B2B

dazhi varbut skataas ar latviski skaudibu vai skepsi, bet vajadzetu veerteet un skatiit un cildinaat peec labiem darbiem ko paveicis (postenju ienjemshana neskaitaas), un ko veertigu paliekoshu radiijis. Ceru redzesim cildenas lietas
GK gan paveiktajaa gan plaanotajaa.

Pēteris

Es arī neko daudz nebrīnītos par tik daudz dažādām nodarbēm it kā īsā laika brīdī - tagad Latvijā ir Lielie Juku Laiki, notikumi risinās neiedomājami ātri, tāpēc nav nekāds brīnums kad tu pusgadu ņemies ar to, pusgadu ar šito utt... Kamēr atrod savu īsto piemērojumu.
Bet par tiem kadriem, starp kuriem nākas parādīties, diemžēl tā nu ir realitāte - visos valsts, pašvaldību un ar valsti saistītos uzņēmumos tādi Štokiji un Gulbji mums diemžēl ir visās vietās, tik ar "krāsām" atšķirās. Un ja tu negribi starp tādiem parādīties - lauzies privātbiznesā vai brauc prom.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)