« Nolaiž galonu asiņu, kamēr dietologi strīdās | Main | Tweets Oct 2009 »

30 October 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Sveika

Tas tā pēc, ka jūsu, liberāļos, ir vairāk nihilisma, piesardzības un tieksmes apvainoties, nekā pārējiem normāliem cilvēciņiem.

Normālie - tie ir mēs, "stulba tauta".

Gatis Kokins

Dusmīgi rūkts, Sveika! "Vidējā tauta" parasti grūtos laikos, patiešām, ir vairāk konservatīva. Tiesa, es to nevērtēju kā stulbumu. Tā, iespējams, ir pārprasta pašaizsardzība. Katram jau ir tiesības uz suverēnu viedokli:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)