« Žurnāliste jautā: "Kā vērtējat jaunieviesto NĪN dzīvojamām platībām?" | Main | Nolaiž galonu asiņu, kamēr dietologi strīdās »

25 October 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Veiko

bravo, bravo, bravo!

Tiina

Jā, viss ir pareizi, šādas domas ir prātā ikvienam, kurš spēj loģiski domāt un ir saskāries ar aizbraucēju vidi. Turklāt to apstiprina ziņas no turienes, ir nācies dzirdēt stāstus par to, ka tiek satikti tikko atbraukuši cilvēki no Latvijas, kuriem vēl nav ne darba, nekā, bbet viņi ir vienkārši laimīgi. Laikam lieki skaidrot, kāpēc...
Ir tikai viens BET... 400 latu alga Latvijā tiek mainīta pret aptuveni 1500 eiro algu Īrijā un aptuveni 1000 mārciņām Lielbritānijā. Ja vēl 1000 - 1200 mārciņas ir lielums, ar kuru var cīnīties, piedāvājot labu vidi, tad īru labo algu un filosofiski brīvo vidi pārspēt būtu ļoti sarežģīti. Katrā gadījumā me neredz šeit nekādus aizmetņus.

Nils

Man tomēr šķiet, ka svarīga būtu arī patriotiskāka ievirze skolās. Ir pagājuši jau 20 gadi, un tagadējiem skolniekiem vārds "dzimtene" vairs neasociējas ar lielo tēviju. Ja ASV skolās dienu sāk ar himnu, kādēļ tā nevarētu Latvijā?

Citādi tā jocīgi šķiet, ka katrs otrais desmitklasnieks ar viszinīgu ģīmi stāsta, kā plāno tuvākajos gados emigrēt, jo šis, lūk, "nevar atļauties gaidīt", līdz Latvija sasniegs attīstīto valstu algas.

Dace

Paldies, ļoti labs blogs!

twitter.com/zais17

Personīgi domāju, ka ar himnu skolā vien būs par maz. Lai cik aizrautīgi un savam (sirds)darbam pieķērušies, skolotāji arī tiek novesti līdz kliņķim. Tāpat kā citās nozarēs strādājošie...
Visas šīs nodokļu paaugstināšanas, sociālo garantiju noņemšanas (izmaksu atlikšana uz "labākiem laikiem" ir mīts - nekas nav pastāvīgāks par pagaidu risinājumu) tikai psiholoģiski gremdē vēl zemāk.
Kā kādā TV intervijā ierindas policists Gogoļa ielas iecirknī, kad viņam jautāja, vai viņš var izdzīvot ar ~350Ls algu, pēc vairāku sekunžu klusēšanas noteica - izdzīvot jau var...
Laukos situācija ir vēl bezcerīgāka - tur jau nauda ir retums, dominē barters. Un ne jau tādēļ, ka lauķi ir lopi, kas spēj tikai nodzerties. Kāda daļa varbūt, bet ne visi. Laukos jau vairs nav ko darīt. Kā teiktu Ufo un Fredis: "a darba ta nav"! Viss zogamais arī drīz būs nozagts.
Kopumā varbūt viss nav tik drūmi, bet valsts mūs "dzen grīdā". Un nez vai naudas maisiem, kas raujas un tiek pie varas (vai arī stāv ēnā un rausta aukliņas), rūp "tautas" liktenis.
Ko es gribēju pateikt? Naudas barjera kļūst zemāka un nekas neliecina, ka viņa tuvākajos gados varētu paaugstināties. Tāpēc cilvēki brauks prom. Un himna viņus nenoturēs. Jo TUR padzīvojušiem IR LABI. Jā, dzīve svešumā nav rabarbermaize, bet cilvēks grib dzīvot, nevis izdzīvot.
Es palikšu. Pagaidām.

Gunta

Man Īrijā dzīvo draugi, kas patiesībā ļoti vēlētos atgriezties mājās, bet viņus attur divas lietas. Droši vien arī trešā - pieminētā Sumpurņu plosīšanās. Bet ikdienas sarunās runājam par divām - latviskās vides mazināšanās un speciālā mazināšana (TV, reklāmas, situācijas ikdienā) Latvijā, ko skaudri var izjust tieši tad, ja esi prom ilgāku laiku. Otrs, lai cik dīvaini nebūtu, mūsu cilvēciskās attiecības darba vietā, priekšnieku - padoto attiecības utt. Tur cilvēki darba vietā (normālās darba vietās) jūtas daudz komfortablāk.

Bonkajs

Ha! 400lvl algu? Liekas te kāds sapņo.. man tikko samazināta alga no max 700lvl pirms gada uz 180lvl tagad! Cik Jūs teicāt liela bija tā barjera?

vienīgais kas mani šeit tur ir saistības - ģimene!

Jānis Ošlejs

super labs blogs.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)