« Tweets Sep 2009 | Main | Žurnāliste jautā: "Kā vērtējat jaunieviesto NĪN dzīvojamām platībām?" »

01 October 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Martins

Gati, vēl viens aspekts par labu Tavām idejām. Ja ar papildus nodokļiem tiek aplikts darbaspēks, tad tas šeit kļust mazāk konkurētspējīgs, salīdzinot ar darbspēku citur ES iekšējā tirgū. Līdz ar to lai pabarotu sevi, tas izvēlēsies migrēt virzienā, kur šis slogs ir mazāks (faktiski tas jau arī notiek). Līdz ar to darbaspēka aplikšana ar nodokļiem tikai veicinās tā aizplūšanu no LV. Atšķirībā no tā nekustamais īpašums nevar migrēt un nodokļi par to tik un tā paliks šeit. Protams var apgalvot, ka nodokļu palielināšana nekusteklim samazinās investīcijas šajā jomā. Un te gan būtu jānošķir tās investīcijas, kas ieplūst lai ražotu no tām investīcijām, kas ieplūst lai spekulētu.

Gatis Kokins

Paldies, Mārtiņ, par viedokli. Es daļēji šo argumentu minēju, kad teicu: "..kamēr ar darbaspēku saistīto nodokļu slogs Latvijā ir virs ES ar darbaspēku saistītā nodokļu sloga vidusmēra", bet piekrītu, ka to vajadzētu skaidri izvērst!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)