« IMF feeds Latvians II | Main | Tweets Sep 2009 »

09 September 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

girts

Man gan šķiet, ka JL tā nav divkosība, bet pavisam vienkārši - ļoti nemākulīga komunikācija. Gan tas, kā pieteica nek.īpaš.nodokli (vienkārši izmeta par 1,5% intervijā radio), gan citas reizes kaut kā rāda, ka viņi vienkārši vispār NESAPROT ko nozīmē PR un komunikācija ar sabiedrību.
TP gan. Domāju, ka viņi visu labi saprot un zina. Bet nevar tak tā paņemt un atzīt cik viņi visu slikti sadarījuši.

twitter.com/petrovichs

"pat Pēteris Strautiņš pēc pārliecības ir kļuvis sociālliberāls" Kurš varētu izskaidrot šī vārda būtību - sociālliberāls. Izklausās pēc "Ziemeļdienvīdiem".

Gatis Kokins

Petrovich: nē, ta ir skaidra liberāla ideoloģija, kura akcentē sabiedrības pienākumu rūpēties par saviem locekļiem, lai caur plašāku iedzīvotāju slāņu līdzdalību ekonomikā panāktu valsts straujāku attīstību. Var sākt ar http://en.wikipedia.org/wiki/Social_liberalism , bet pēc tam jālasa Džons Stjuarts Mills (John Stuart Mill), arī Jozefs Šumpēters (Jozeph Schumpeter) un, lai līdz galam saprastu, jasalīdzina ar klasiskajiem liberāļiem, piemēram, Frīdrihu Hajeku (Friedrich Hayek)un Miltonu Frīdmanu (Milton Friedman). Lai veicās!

Tedis

Neprotu noteikt kādu ekonomikas skolu birkas jāpiekar mūsu vadošajiem ekonomikas spīdekļiem, bet šādi teksti aizdod dusmas:
«Apbrīnojamā kārtā - par ko es arī pats biju pārsteigts - izdevumu samazinājums pamatbudžetā gandrīz precīzi tiek kompensēts ar izdevumu palielinājumu sociālajā budžetā,» raidījumam sacīja finanšu ministrs Einars Repše.

Man ir tikai viens jautājums - "Kāds ir plāns bezdarba samazināšanai?"

Manuprāt ekonomikas atlabšanai vissvarīgākā ir nodarbinātības veicināšana, tai seko fiskālā politika un tad ar lielu atstarpi nāk monetārā politika.
(ienākumu gūšana --> ienākumu pārdale --> uzkrājumu pārdale)

twitter.com/petrovichs

Hm, pieļauju, ka ir šāda ideoloģija, ja jau pat wikipēdijā ir raksts. Pieļauju, ka ir arī daudz citu smuku jēdzienu, par kuriem parastam vēlētājam nav ne mazākas saprašanas.

Runājot par SCP, koalīciju un Ēlerti: kamēr neizdosies izskaidrot jebkādas idejas pievilcību vismaz piektdaļai vēlētāju, nevis "Dienas" bloga desmit lasītājiem, ir absolūti vienalga, vai tas ir liberālisms, marksisms vai kāds cits mehānisms. Izskaidrojiet SCP ideoloģiju (vai tāda ir?) cilvēkiem, kuri pat vārdu liberalisms uzskata par lamuvārdu, alkst pēc stiprās rokas un buržuāzijas īpašumu nacionalizācijas. Pastāstiet, kā SCP piedāvās nodrošināt sabiedrības pienākumus "rūpēties par saviem locekļiem" cilvēkiem, kam svētbildes vietā ir Staļina portrets. "sabiedrība un mēdiji tam labprāt tic" - ok, nopublicējiet šo rakstu delfi.lv vai rus.delvi.lv - jums noteikti atbildēs gan par tomogrāfiem, gan par skolotāju skaitu, gan par patēriņa samazināšanu.

Atbildēs, un arī uzdos jautājumus... Vai SCP uzskata, ka ir slikti, ka skolotāju ir tik daudz? Skolēnu paliek mazāk - vai primāri ir samazināt skolotāju štatu, nevis parūpēties, lai iedzīvotāji nebēg no laukiem? "Nauda seko skolēniem" vai ir labs princips? Un ja jau ārsti-"korumpanti" sapirka nežēlīgi daudz tomogrāfu, varbūt ir jēga piedāvāt piemaksas ārstiem par darbu laukos, lai brauc strādāt no Rīgas uz Madonu, nevis uz Norvēģiju? No otrās puses, vai varat dot recepti, kā šo smuku "social state" koncepciju pasniegt mūsu (pēc VVF vārdiem) mikro-oligarhiem, kuriem alerģija uz vārdu "sociālisms"?

Jebkurā gadījumā, krīzes laikā piedāvāt tautai (sorry, bija domāts - vēlētājiem) liberālās idejas, pat ja ar sociālisma piegaršu, - nav laba doma. Nebūs atbalsta. Atbalsts būs buldozeriem, kuri taisīs Rīgas centrā megaizmēra transporta un tirdzniecības mezglus, kosmodromus un 100m augstus tiltus - tās ir darba vietas tūkstošiem. Tūkstošiem vienalga, viņi grib ēst, bet miljoni buldozeru kabatās tiks piedoti.

Paldies par info par šo jauku cilvēku darbiem. Noteikti būs jāpalasa "Capitalism and Freedom".

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)