« Atbilde uz klasisku žurnālista jautājumu | Main | Tweets May 2009 »

25 May 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

AivarsR

Ļoti laba ilustrācija.

Mani komentāri:http://aivars.wordpress.com/2009/05/25/nejaukt-ekonomiku-ar-polimiku/

Gatis Kokins

Tevi satrauc, ka "veidojas “spirāle” – iekšējā tirgus straujš samazinājums". Tas skaidrs, esam diskutējuši. Tomēr, iespējamā neto kapitāla reptriācija ir kas ļaunāks:(

AivarsR

Mani uztrauc summārais konteksts notiekošajam un preventīvo darbību iztrukums..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)