« Tweets Apr 2009 | Main | Atbilde uz klasisku žurnālista jautājumu »

12 May 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Armands Brants

Var nosaukt beidzot par Parēks Banku. :D

Sveika

Labāk jau par "Par Tautas un SVF Naudu Glābtu, Nepareizi Saimniekotu un Pārvaldītu Bijušo Pareksa Banku" - JSC PTSNGNSPBP Bank.

Guntis Stirna

Ja zīmola maiņa = nosaukuma maiņa tad nebūtu ko iebilst. Ar rītdienu saucam citādi, nomainam izkārtnes un miers. Bet ņemot verā jau nodokļu maksātāju investēto glābjot banku, paredzēt uz trim gadiem veidot jaunu zīmolu ir apšaubāmi. jebkurā gadījumā tas maksās naudu, bet ne tikai tas. Zīmols atšķirībā no nosaukuma ir klienta emocijas saistībā ar uzņēmumu. Tas man atgādina situāciju kad laulātais draugs škiroties (faktiski vēl esot attiecībās ar iepriekšējo) apprecas ar pagaidu partneri deklareējot, ka dzīvos ar viņu pagaidu režīmā līdz atradīs labāku.
P.S. esmu Parex klients un nejūtu nedz emocionalu nedz racionālu vajadzību pēc šīs maiņas.

vii

Piedāvāju kompromisu
varam saukt vienkārši par: NAŠA

Gatis Kokins

vii: Ar krieviem gan še sakara nav nekāda. Bet 'mŪsu' brends bankai būtu mīlīgs LV. Tiesa, šķiet, - šis ir aizvērts jautājums & nosaukums ir izdomāts. Drīz uzzināsim kāds.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)