« Par lielas valsts bankas zīmolu | Main | Tikai skūpstus, nekādas krustošanās! »

14 May 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Aldis

2. punkts - skaties, ka nesabojā LV-SWE attiecības, strādājot valsts bankā :)
5. punkts - diez vai tas ir tik vienkārši. Vai ielu seguma maiņa veicinās eksportspēju? Vai ieguldījums jaunās ūdens caurulēs veicinās eksportu? Manuprāt, infrastruktūras uzlabojumi jebkurā gadījumā veicina attīstību - ja ne tiešā veidā, tad pastarpināti caur labāku vidi valsts iedzīvotājiem, kas savukārt ļauj uztraukties par būtiskām lietām nevis domāt par to - šodien būs karstais ūdens vai nē. Protams, jebkurš liels projekts LV pēc noklusējuma tiek uztverts kā potenciāla "barotava" lielajiem un varenajiem, bet tas jau ir cits stāsts.

Gatis Kokins

Paldies par viedokli:)
2.punkts: īstenībā - gribu uzlabot!
5.punkts: piekrītu, ka "parastā infrastruktūrā" investēt ir pareizi, bet, atbalstot ražotāju infrastruktūru, valdība var samazināt eksportējamās produkcijas pašizmaksu bez tiešām un EK apšaubāmām dotācijām.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)