« Kā sakrustot ezi ar čūsku? | Main | Uzruna SCP 2. kongresā »

12 March 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

ludis

Man nesen bija viena telefonsaruna ar ļoti kompetentu juristu Luksemburgā, kurš skaidroja, ka Māstrihtas kritērijus (vismaz, kas attiecās uz budžetu un inflāciju, nav tik vienkārši grozīt). Proti - abas šīs lietas, sadaļā pie eirozonas iestājas noteikumiem, ir ierakstītas dažos ES pamatdokumentos, kurus arī Latvija parakstīja, iestājoties. Lai mainītu mums vajadzīgo budžeta kritēriju, būtu jāsasauc starptautiska konference (minimālais termiņš - 6 mēneši), jāvienojās (to var izdarīt vienā vakarā, ja politiskais fons ir atbilstošs un vienojošs), tad par šo jautājumu ir jābalso parlamentiem - minimālais termiņš - 1-2 gadi,(kas jau ir bīstamāks moments, jo dažās valstīs ir jārīko referendumi un mēs labi zinām ar ko parasti tie beidzās). Tā kā ātrāk pienāks tas 2012.gads, kad mums pēc LB aplēsēm tur vajadzētu iestāties nekā paļauties uz to, ka mēs tiksim eirozonā pa aizmugures durvīm.

Otra lieta - tiklīdz sāksies diskusija par šo tematu (budžets un inflācija nevis tie divi gadi, kas ir štrunts pa dzīvi), vecās valstis labi sapratīs to, kādus riskus tas rada pašai valūtai un tās stabilitātei. Protams, ka daudzas eirozonas valstis neatbilst Māstrihtas kritērijiem - to zina visi. Bet tiklīdz kaut kas no šiem punktiem tiks regulēts, tad principā ECB būs leģitimizējusi sliktu praksi un tāpēc par vienotu politisku nostāju Eiropā mēs varam aizmirst.

Nils

Man šķiet, ka šis jautājums ir tik pretrunīgs, ka eirozonas valstis varētu par to nokašķēties līdz pat 12. gadam un tad uzņemt Latviju ar nelielām atlaidēm... :)

Par uzspiestās deflācijas absurdu, šķiet, Lerijs Sammerss nesen dikti lamājās.

Bitīt matos, kas vainas Taviem fontiem?! :)

Gatis

Nil, fontus salaboju:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)