« Vicināšanās ar rokām pēc referenduma | Main | Uzruna SCP dibināšanas kongresā »

01 September 2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jānis Bērziņš

Čau Gatis! Man liekas tā ir drīzāk metodoloģiska diskusija, lai atbildētu uz jautājumu "Kas ir zinātne" un kas notika ar augsto izglītību pēdējos gados. Man neinteresē rakstīt par pirmo punktu bet par otro. Tik daudz cilvēki meklē augsto izglītību jo, bez diploma, viņiem nebūs darbs. Tev ir 200% taisnība, par to ka mums nevajag tik daudz fiziķi, ekonomisti, utt. Tomēr, tas attiecas tikai uz augsto līmeņu profesionāliem. Parasti cilvēki, es esmu pārliecināts, tikai grib diplomu lai dabūtu labu darbu. Rezultāts ir tas, ka augsta izglītība ir kļuvusi par to, kas bija profesionāla izglītība pirms 20-iem gadiem. Manā blogā es esmu mazliet rakstījis par šo tēmu (Par plaģiātu).

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)