« Baltkom Radio :: Утро на Балткоме | Main | BICG :: Governance of State-owned Enterprises in the Baltic States »

Wednesday, 09 May 2012

Comments

Beverly

sveiki! es dzivoju Francijas dinivedos un ari velos redzet sos kanalus caur ineta starpniecibu. Vai tas ir iespejams? Un kā?Es redzu tikai tv3 tiešraidi ziņām un tas ir viss .vai tiešām nav nekadu iespeju redzet?P.S. Es veletos saņemt atbildi uz norādīto e-pastu! PAĻDIES!

Gatis Kokins

Beverly! Pašlaik internetā skatīties Latvijas TV kanālus ārpus Latvijas nav iespējams, jo to neparedz TV autortiesību ierobežojumi. Ja situācija mainīsies, par to noteikti varēs izlasīt presē!

Saloni

Pirms ņemiet Lattelecom optiku pēc piderezes saku, ka pēdējā laikā bremzē ārzemju nets, tad kad ir brīvdienas un vakari, jo visi kaut ko velk.LTK ārzemju truba =14 Gbits = 1750 MB/s, ar 100Mbits optiku var vilkt ar ātrumu 12.5 Mb/s, ja visi tā velk, tad pietiek ar 140 cilvēkiem, lai iztērētu visu ātrumu, ņemot vērā to, ka pie optikas ir saslēgušies entās štukas cilvēki, tad izdariet secinājumus paši.

Gatis Kokins

Saloni, tā par laimi ir novecojusi informācija: LTC ir vairāki jaudīgi starpsavienojumi, pie tam ne viss interneta trafiks ir ārzemju - galvenais IP trafiks ir no interaktīvās TV, kas noslēdzās LV.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)