« TV3 :: Nekā Personīga :: 11. Saeimas vēlēšanu rezultātu gaidīšana | Main | db.lv :: Kokins: augonis izaug tiktāl, ka sprāgstot notašķī visu »

Wednesday, 30 November 2011

Comments

AnrijsSpats

Skaļi jau teikts "offshore" nauda lai tālāk no Latvijas...! Bet jautājums, vai pārāk bieži ne lietojam šo apzīmējumu nerezidentiem, ka visu, ko nesaprotama, vai nevēlaties sizprast, uzliekam ar zīmogu "offshore", kā padomju laikos "Aizliegt"!
Varbūt pecizēt, un sadaļas nezidentus kompānijas un Shell kompānijas..., jo atmiņā ir nesenā pagātnē, kad Latviju uzskatīja par offshore zemi, bet ar Kipru Krievijas Federācijai, bija noslēgta vienošanās par dubulto nodokļu neaplikšanu!
Un par ekonomiku, valstij jau ir 2 iespējas kā ekonomiku stimulēt, ar naudas pieplūdumu vai ar nodokļiem. Ja uz.iekam papildus slogu vai filtru naudas pieplūdumam, nez vai tas stimulētu ekonomiku... Kā jau fizikas likumi, tā aizplūdīs citur!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)