« DB :: Eksports apdraudētāks par aizņemšanās iespējām | Main | NRA :: Apsveikums »

Tuesday, 16 August 2011

Comments

kb

Gati, "ministriju savstarpējie cīniņi" ir politiskā līmeņa nespējas sekas.
Jo līdz šim politiskajā līmenī ir bijusi pārāk maza analītiskā kapacitāte un līdz ar to politiķi kapitulē birokrātijai. Tāpēc man patīk visādu think-tanku veidošanās ap LV politiskajiem spēkiem.

Protams, birokrātija jebkur pasaulē spēj sevi aizstāvēt. Protams, politiķus vienmēr vairāk interesē sabiedrības īstermiņa viedoklis, nekā tehnokrātiskas reformas. Tomēr Latvijas gadījums ir diezgan traģisks - ja pat valdības programmu un rīcības plānu stāda augstākie ierēdņi, jo politiskajā līmenī tur ir salikts "viskautkas labs", tad tas nav īsti normāli.

LV augstākā un vidējā ierēdniecība ir diegan sakarīga, kas ir tās labā un reizē arī sliktā īpašība - tā gan spētu vienoties un ātri veikt reformas, ja būtu spējīgs un saskaņots politiskais uzstādījums. Gan arī tā ir ļoti veiksmīga aizstāvēt sava resora intereses, ja reformiska politiskā uzstādījuma nav un galvenais ierēdņu mērķis ir 'cīņa par naudu un (nozares) ietekmi'.

Gatis Kokins

Piekrītu, Kaspar!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)